Python ile Bulanık Kontrol Örneği

görsel: kaynak
Açısal ivme — yer değiştirme ilişkisi.
Hata’ya ait bulanık kümeler.
Hatanın Değişimi’ne ait bulanık kümeler.
İvme’ye ait bulanık küme.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store