Kitap Önerisi #3: Geleceği Değiştiren Dokuz Algoritma

Image for post
Image for post
  • Biçim Tanıma (Bu kısım, yapay zekayı da irdelemekte)
  • Hata düzeltme
  • Veri tabanları

Son olarak

Kitabın sade ve eğlenceli bir üslupla yazıldığını söyleyebilirim. Yazar adeta konuşma diliyle, araya espriler de sıkıştırarak konuları gayet ilgi çekici hale getirmiş. Teorik kısımları oyunlaştırma tekniği ile anlatması, özellikle kitabi anlatımlardan hoşlanmayanların hoşuna gidecektir. Bilgisayar bilimlerine meraklıysanız ya da en azından her gün elimizin altında olan teknolojilerin arka planını okumak isterseniz, kesinlikle önereceğim bir kitap.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store