Kitap Önerisi #2: Yaşamın Sırrı DNA

Yazar Karaçay (sağda), bir bilim insanı olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi bir müzisyen. Kendisinin vokalisti olduğu, geleneksel Türk ezgilerini icra eden Turkana adında bir müzik grubu da bulunuyor.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store