Kitap Önerisi #1: Mavi Misket

Havayı Koklayan Adam

fotoğraf.

Son olarak

Neredeyse hergün haberlerde görüp seyrettiğimiz çevre sorunlarını bir meteoroloğun gözünden okumak ve anlamak isterseniz, Mavi Misket’i kesinlikle tavsiye ederim. Ele aldığı konuları mümkün mertebe yüzeysel bırakmadan; ekonomik, sağlık, sosyokültürel, coğrafi ve biraz da politik açıdan sunarken, aynı zamanda konunun muhattabı olan herkese — yani Mavi Misket’in kiracıları olan biz insanlara— sade bir dille hitap ederek, düşünüp çözüm için harekete geçmeye teşvik eden faydalı bir kitap olmuş.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store