K-NN (K-Nearest Neighbors) Algoritması (Python)

K-NN’nin uygulanması (kaynak)
Iris çiçeklerinin setosa, versicolor ve virginica türleri (kaynak)
Iris örneklerinin, sepal ve petal özelliklerine göre dağılımı.
Confusion matrix (Hata Matrisi)

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store