Genetik Algoritmalar’la PID Parametrelerinin Optimizasyonu

Amaç

Sarkacın hız ve ivme vektörleriyle gösterimi (kaynak)

Modelleme

Serbest cisim diyagramı.
Blok diyagramı.

Benzetim

Nesillerin ort. uygunları

Kp = 39.23477, Ki = 0.85060, Kd =5.12875

Sonuç

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store