Bulanık Mantık #2: Üyelik Fonksiyonları

Image for post
Image for post
illüstrasyon: kaynak

Sözel Değişkenler

Image for post
Image for post
Şekil 1. Buradaki yatay eksen {0, 2.5] aralığındaki tanım kümesini, dikey eksen ise [0, 1] aralığındaki üyelik değerlerini temsil etmektedir.

Üyelik Fonksiyonları

Image for post
Image for post
Şekil 2. Çeşitli üyelik fonksiyonları. kaynak

1. Sezgisel

Image for post
Image for post
Şekil 3. soğuk, serin, sıcak, hafif sıcak, sıcak gibi dilsel değerlerin üçgen fonksiyonlarla ifade edilmesi.

2. Çıkarımsal

Image for post
Image for post
Şekil 4. Üçgenimizin ikizkenar üçgen kümesine ait üyelik fonksiyonu. min fonksiyonu: aldığı parametreler arasından en küçük olanı geri döndürür.

3. Sıralama

Image for post
Image for post
Şekil 5. anket sonuçları
Image for post
Image for post
Şekil 6. üyelik fonksiyonu

4. Optimizasyon Yöntemleri

Referans

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store