Bit’in Babası: Claude E. Shannon

Image for post
Image for post
illüstrasyon: kaynak

İlk Adım Matematik

1916 yılında Michigan’da dünyaya gelen Shannon, henüz 16 yaşında bir gençken Michigan Üniversitesi’ne girdi. Burada aldığı matematik ve elektrik mühendisliği eğitiminin ardından Massachusetts Institute of Technology’ye (MIT) yüksek lisans için geçiş yapmasıyla, akademik hayatının ilk adımını da atmış oldu.

Image for post
Image for post
görsel: kaynak

Kriptografi Üzerine

Doktora yaptıktan sonra, hayatımıza kattığı devrimsel teknolojileriyle ünlü Bell Laboratuarları’nda çalışmaya başlayan Shannon, henüz kendisini iletişim kuramının babası yapacak olan çalışmalarını tamamlamamıştı.

İletişim çağının başlangıcı

Kriptografi üzerine geliştirdiği yöntemler hakkında düşünen Shannon; iletişimin yalnızca gizlilik durumunda değil, iletişim kanalını etkileyen istenmeyen durumlar altında da doğru bir şekilde çalışabilmesinin yollarını aramaktaydı. Parazitli ve hataya açık bir iletişim kanalında bile, mesajın en az hata ile doğru ve güvenli bir şekilde alıcıya iletilmesi düşüncesi Shannon’ı oldukça meşgul ediyordu.

Image for post
Image for post
görsel: kaynak

Kaynaklar

[1] A symbolic analysis of relay and switching circuits

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store